De Putting

De Putting is een van de weinige echte oudlandgebieden die Zeeland nog kent. De Putting is een laaggelegen weidegebied en bestaat uit kleine perceeltjes begrensd door sloten, plassen en greppels. Gedurende de zomer is de Putting vooral een gebied voor weidevogels, zoals kievit, grutto en kluut. Terwijl het gebied gedurende de wintermaanden door grote groepen kolganzen, grauwe ganzen en canadese ganzen bezocht wordt.
(foto: De putting )

Vogels

De Putting is verreweg het beste weidevogelgebied in Zeeuws-Vlaanderen met flinke aantallen Grutto, Tureluur, Kievit, Slobeend, Wilde Eend, Graspieper en Veldleeuwerik. Ook rietvogels als Blauwborst, Rietzanger en Rietgors zijn goed vertegenwoordigd. In de winter verblijven er flinke aantallen Kolganzen, Wintertalingen en Smienten. In voorjaar en najaar zijn er altijd Lepelaars, zilverreigers en diverse soorten steltlopers.
(foto: Zilvereiger )

Wandelen

Aan de Karnemelksstraat is een kijkheuvel opgeworpen van waar men een redelijk uitzicht heeft over het weidegebied. Het is mogelijk om een deel van het gebied te doorkruisen over een onverharde weg die voert naar de Plattendijk, die het gebied in noordelijke richting begrensd. Een fraaie wandeling om het gebied is te maken door daarna rechtsaf de Plattendijk op te lopen en rechtsaan te houden.

De Putting

De Putting in de winter